Test Test

Aukohtu otsus Saku "Rock Army" kampaania osas

Eesti Õlletootjate Liidu Aukohus (edaspidi aukohus) koosseisus aukohtu esimees Jüri Paap ja aukohtu liikmed Rando Antsmäe, Maris Jesse, Lemmi Oro arutas 5.augustil 2014.a. Tallinnas Lauri Beekmann pöördumist Eesti Õlletootjate Liidu (edaspidi õlleliit) poole seoses Saku (Saku Õlletehase AS, edaspidi kaebealune) poolt õlleliidu eetikakoodeksi võimaliku rikkumise kohta.

Lauri Beekmann (edaspidi kaebaja) seisukohad

Saku Õlletehase Rock Army kampaania läheb kaebaja hinnangul vastuollu Õlletootjate Liidu eetikakoodeksi (edaspidi eetikakoodeks) punktiga “Tootjad ei seosta õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookide tarbimist mootorsõiduki juhtimisega ja osalemisega tee-, vee- või õhuliikluses.” Kampaania sisuks on tugevdada Saku Rocki klientuuri ja leida uusi tarbijaid. Auhinnaks reklaamib kampaania maasturit. Reklaamtekst seostab kampaania sisu selgelt alkoholi tarvitamisega, kuna toode, millest räägitakse ja mille tarbimisest kutsutakse elamusi jagama on ju alkohoolne jook ja kuigi need jagatavad mälestused võivad olla ka muud kui alkoholi tarbimine, siis on see siiski lahutamatu osa sellest “kogemusest”. “Kui oled Rockile kaasa elanud vaheldumisi või kõik need 20 aastat, siis oled üks meist. #Kirjuta Rocki ajateljele oma lugu või lae mälestus pildi või videona ja jäta oma jälg ajalukku.” Kampaania reeglid seostavad kampaania samuti otseselt ja üheselt Saku Rockiga: “Kampaanias osaleja peab ROCK ARMY kampaanialehele laadima foto või video või teksti oma mälestusega Rock õllest.” Reklaamtekst pöördub ka nende poole, kel seda “kogemust” Saku Rockiga ei ole ning kutsub neid seda tekitama ehk potentsiaalne tarbija võib lugeda sellest välja selget üleskutset nende toodet tarbima. Kuidas muidu seda “stoorit endale tekitada”? “Sul ei ole veel stoorit? Siis on viimane aeg see endale tekitada ja võita!” Lisaks seostab reklaamtekst selle kogemuse tekitamise ja auto võitmise ehk parafraseerides: tarbi meie toodet, hakka Rocki armee liikmeks ja sa võid võita endale auto.

Lisaks puudub kodulehel www.rock.ee Reklaamiseaduse poolt nõutud tervisehoiatus, kuigi tegemist on Saku Rocki reklaamiga.

Aukohtu seisukohad

Arutuselolev kampaania ei seosta otseselt mootorsõiduki juhtimist ja alkoholi tarvitamist. Seetõttu aukohus ei näe kampaanias vastuolu kaebaja viidatud eetikakoodeksi p-ga 3.1 „Tootjad ei seosta õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookide tarbimist mootorsõiduki juhtimisega ja osalemisega tee-, vee- või õhuliikluses“.

Aukohtu arvates on aga heade kommetega vastuolus ja seetõttu ka taunitav sõiduki kasutamine alkohoolsete jookide reklaamimisel üldse, sealhulgas reklaamitavate toodete reklaamkampaaniate auhinnana. Arutuselolevas kampaanias kuvatud auto kui mootorsõiduk on aukohtu hinnangul selgelt seostatud alkoholi ja alkoholi tarbimisega, auto kannab alkoholile viitavat sümboolikat, osades kampaaniaelementides on nähtav nii auto kui alkohol samaaegselt, mootorsõiduk on toodud kampaania peaauhinnana. See on aukohtu hinnangul vastuolus heade kommetega ja seetõttu ka vastuolus eetikakoodeksi p-ga 3.2, mis sätestab „Tootjad tagavad kasutatava õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookide reklaami kooskõlas olemise heade kommete ja ühiskonnas üldtunnustatud väärtusarusaamadega“.

Kampaanialehel avaldatud osad postitused on sisult ebaeetilised ja vastuolus heade kommetega. Aukohus leiab, et tootja ei või reklaamkampaania raames mis tahes meediumi vahendusel avaldada enda loodud ega ka väidetavalt kolmandate isikute postitatud fotosid, videosid või tekste, mis on vastuolus eetikakoodeksi nõuetega. Eetikakoodeksi p-st 1.2 tulenevalt käsitletakse reklaamina teavet, mida avalikustatakse mistahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise või ürituse või idee edendamise eesmärgil. Seega on kampaanialehel avaldatud Saku Rock õlu müügi suurendamist võimaldav teave eetikakoodeksi tähenduses reklaam, sõltumata sellest, kelle poolt on see teave loodud või postitatud. Aukohtu hinnangul tuleneb eetikakoodeksist, et tootja peab tagama reklaami eetikakoodeksiga kooskõlas olemise, sõltumata sellest, kes on reklaamina käsitletava teabe autor. Aukohus leiab, et tootja ei tohi avaldada sellist teavet, mis on käsitletav eetikakoodeksiga või seadusega vastuolus oleva reklaamina. Nähtuvalt Rock Army kampaania reeglitest on kaebealune küll võtnud endale õiguse eemaldada kampaanialehelt heade kommetega vastuolus olevad fotod, videod ja tekstid, kuid sellele vaatamata on kampaanialehel avaldatud postitustest osa ilmselgelt vastuolus heade kommetega.

Aukohus ei tuvastanud reklaamiseaduse § 28 lg 7 rikkumist. Kaevatava kampaania reklaamleht www.rock.ee/army sisaldas asja läbivaatamise ajal nii alguses kui ka lõpus hoiatust „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.“.

Nimetatud asjaoludel on arutuselolev kaebus osaliselt põhjendatud. Aukohus leiab, et kõnealusest Rock Army kampaaniaga seotud reklaamidest tuleb eemaldada sõiduki kujutis, keelata tuleb Rock Army kampaaniaga seotud reklaamid, millel on kujutatud sõidukit ja Rock Army kampaanialehelt tuleb eemaldada heade kommetega ilmselges vastuolus olevad fotod, videod ja tekstid.

Juhindudes eetikakoodeksi p 5.22 ja 5.27 a) aukohus otsustas:

 1. Kohustada Saku Õlletehase AS-i kõrvaldama rikkumine, mis seisneb Saku Õlletehase AS-i Rock Army kampaanialehel sõiduki kujutamises ja keelata Saku Õlletehase AS-il Rock Army kampaaniaga seotud reklaamid, millel on kujutatud sõidukit.

 2. Kohustada Saku Õlletehase AS-i kõrvaldama rikkumine, mis seisneb Saku Õlletehase AS-i Rock Army kampaanialehel sisu poolest heade kommetega ilmselges vastuolus olevate postituste avaldamises.

 

Aukohtu otsus Saku “pehmokampaania” osas

Eesti Õlletootjate Liidu Aukohus (edaspidi aukohus) koosseisus aukohtu esimees Jüri Paap ja aukohtu liikmed Rando Antsmäe, Rein Iida, Maris Jesse, Lemmi Oro arutas 29.aprillil 2013.a. ja 15.mail 2013.a. Tallinnas Eero Merilind pöördumist Eesti Õlletootjate Liidu (edaspidi õlleliit) poole seoses Saku (Saku Õlletehase AS, edaspidi kaebealune) poolt õlleliidu eetikakoodeksi võimaliku rikkumise kohta.

Eero Merilind (edaspidi kaebaja) seisukohad

Kaebaja palub anda 1) hinnang reklaamikampaania „pehmovaba maitse“ (www.saku.ee/pehmovaba/) vastavusele õlleliidu eetikakoodeksi p 3.2 toodud sättega „Tootjad tagavad kasutatava õlle ja muude alkohoolsete jookide reklaami kooskõlas olemise heade kommete ja ühiskonnas üldtunnustatud väärtusarusaamadega“ ning 2) eraldi seisukoht eetikakoodeksi p 3.4 toodud sätte „Tootjad ei halvusta kainena olemist“ järgimist kampaaniaklipis (www.youtube.com/watch?v=m0rUo-BnZ-o), kus „mees pannakse otseselt valima perega koos olemise ja alkoholi mittetarbimise ning sõpradega pubisse mineku vahel ning antakse sõnum, et õige mees valib pubi ja õllejoomise“.

Aukohtu seisukohad

Arutuse all olev pöördumine annab aukohtule aluse anda eetikakoodeksist tulenev hinnang üldistatumalt, kuid tuginedes konkreetses kampaanias kajastatule, esitatud kaebus tuleb rahuldada.

Reklaami eesmärk on suunatud toodete ja teenuste suuremale läbimüügile. Alkohoolsete jookide reklaamimine on kehtiva korra kohaselt seaduslik. Toodete reklaamides on muu hulgas iroonia, sarkasmi ja huumori kui teema käsitlusvormi kasutamine asjakohased, välistada ei saa absurdi kasutamist (käesolevas kampaanias kohvrist võetud pasunast puhumisega muudetakse arusaamu).

Aukohtu hinnangu kohaselt kõnesoleva kampaania osad avaldatud või siiani avalikkusele nähtaval olevad reklaamilahendid esitatakse ühiskonnas üldtunnustatud väärtusarusaamu sisuliselt naeruvääristavalt või halvustavas toonis, millega on rikutud eetikakoodeksi p 3.2 nõuet, et alkohoolsete jookide reklaamimisel tuleb tagada kooskõlas olemine heade tavade ja ühiskonnas üldtunnustatud väärtusarusaamadega:

- kallutatult rõhutatakse väärtusena „geneerilist meestemaailma“ (kaebealuse kinnitusest aukohtu täiendavale teabenõudele, et nimelt sellel alustalal tuginevad kampaania väärtushinnangud); korduvalt antakse mõista, et meheks olemist võrdsustatakse Saku Originaali joova mehega ja teistsugust käitumist või maailmavaadet taunitakse, väärtustatakse häbeneda Saku Originaali sõpradest teistsugusena olemist,
- kampaania „pehmopeedia“ osas „L Lähen koju“ halvustatakse sõprade seltskonnast pubist lahkumist koju minemise eesmärgil, koju minemise asemel kutsutakse üles valetama sõpradele ükskõik mida muud

Lisaks sellele reklaamiklipis, kus sõbrad kutsuvad seni kodus toimetanud kaaslase kodust välja õlut jooma toodud viimane lause „Lähme teeme õlled!“ on vastuolus eetikakoodeksi p 2.2 ja RekS paragr 28 lg 3 p 1 sätestatuga, et keelatud on reklaam, mis sisaldab otsest üleskutset alkohoolse joogi ostmiseka või tarbimiseks. Siinjuures osutab aukohus kaebealuse poolt 03.05.2012.a. Tarbijakaitseametile „koostööalti ja seadusekuuleka ettevõttena“ antud lubadusele, et see tekst jäetakse kõnealusest reklaamklipist välja 10.05.2012.a., mis võis olla üheks aluseks, et Tarbijakaitse sama kampaaniat menetledes ei kohaldanud kaebealuse suhtes mingeid sanktsioone. Selle lubaduse mittetäitmine näitab võimatust nõuda, et kaebealune koheselt kõrvaldab tema enese poolt tunnistatud rikkumise.


Ülalnimetatud põhjustel aukohus leiab, et kaebealusele tuleb määrata rahatrahv ja keelata reklaamikampaanias „Pehmovaba maitse“ klipi, kus sõbrad kutsuvad seni kodus toimetanud kaaslase kodust välja õlut jooma, ja „pehmopeedia“ osa „L Lähen koju“ kasutamine.

Juhindudes eetikakoodeksi p 5.27 ja 5.24 aukohus
otsustas:

määrata Saku Õlletehase AS-le liitkaristusena rahatrahv 3000 (kolm tuhat) EUR ning reklaamikampaanias Pehmovaba maitse“ klipi, kus sõbrad kutsuvad seni kodus toimetanud kaaslase kodust välja õlut jooma, ja „pehmopeedia“ osa „L Lähen koju“ kasutamine.

Kaebealusel ja koodeksiga liitunud tootjast kaebuse esitajal on õigus esitada 7 tööpäeva jooksul alates Aukohtu otsuse resolutiivosa teatavaks tegemise päevast Harju Maakohtule avaldus Aukohtu otsuse tühistamiseks, kui kaebuse menetlemisel on rikutud käesolevat koodeksit või kehtivat õigust.

Aukohtu otsus üliõpilastele suunatud reklaamikampaania kohta

Eesti Õlletootjate Liidu Aukohus (edaspidi Aukohus) koosseisus: esimees  Peeter  Vaher, liikmed Lemmi Oro, Maris Jesse ja Rein Iida, arutas 15. oktoobril 2011.a. Tallinnas Lauri  Beekmann pöördumist Eesti Õlletootjate Liidu (edaspidi Õlleliit) poole seoses Saku Õlletehase AS-i poolt Õlleliidu eetikakoodeksi võimaliku rikkumise kohta.

Aukohus leidis:

Lauri Beekmann esitas 11. oktoobril 2012.a. Õlleliidule pöördumise, kus ta juhtis tähelepanu TÜ üliõpilasesinduse kodulehel olevale Saku kampaania bännerile “Õpi, mis on elus tõeliselt oluline. Saku Originaali Õlu Ülikool”. Liikudes bännerilt edasi kodulehele http://www.saku.ee/oluylikool/ ootab külastajat kümne astmeline “õlu ülikooli” mäng, mille esimesel astmel on teade “Sul on ainepuntke 0. Sinu akadeemiline kraad ÕLLETU”. Kampaania seostab omasel kelmikal moel õlletarbimise ja hariduses (ja elus üldiselt) edukaks olemise. Õlletuna on ainepunkte 0. Lisaks teatab lehel olev sissejuhatus üleskutsena “õpi, mis on ühe tudengist mehepoja elus tõeliselt oluline.” Kuna selline kampaania paistab silma nii mitme kandi pealt, siis juhiks kokkuvõtlikult tähelepanu Reklaamiseaduse nõudele, et reklaam ei tohiks olla vastuolus hea tavaga. Arusaamise “alkohol on elus tõeliselt oluline” propageerimine on üldises alkoholi tarvitamisega seotud problemaatika kontekstis selgelt hea tava vastu. Järgmises astmes on kirjas: “uuringud kinnitavad, et õlut joovad naised on kõige seksikamad”. Reklaamiseadus tõdeb, et alkoholi reklaam ei tohi “esitada teavet, sündmusi ja tegevust viisil, mis võib jätta mulje, et alkoholi tarbimine suurendab sotsiaalset ja seksuaalset edukust…”. Samas lisab parafraseeringuna Õlleliidu eetikakoodeks, et “Tootjad ei kujunda arvamust, et alkohoolsete jookide tarbimine suurendab vaimset või füüsilist võimekust.” Väide, et õlle tarbimise ja seksikuse kasvu vahel on “teaduslik” seos, läheb meie hinnangul selgelt nende väljatoodud põhimõtete vastu.

Õlleliidu eetikakoodeksi p3.7. sätestab, et tootjad “ei seosta õlut ja muid lahjasid alkohoolseid jooke sotsiaalse ega sportliku eduga.
Tootjad ei kujunda arvamust, et alkohoolsete jookide tarbimine suurendab vaimset või füüsilist võimekust.” Aukohus leidis, et tekstilõik “õpi, mis on ühe tudengist mehepoja elus tõeliselt oluline” on vastuolus eetikakoodeksi punktiga 3.7.

Ülaltoodu alusel üksmeelselt ja juhindudes eetikakoodeksi p-st 5.27. aukohus

OTSUSTAS:

·      Lauri Beekmanni kaebus rahuldada.

·      Kohustada Saku Õlletehast võtma maha reklaami esilehelt üleskutse “õpi, mis on tudengist mehepoja elus tõeliselt oluline”.

·      Määrata Saku Õlletehasele eetikakoodeksi rikkumise eest trahv 1000 eurot. 

Aukohtu otsus Rock Zero reklaamikampaania kohta

Eesti Õlletootjate Liidu Aukohus koosseisus: esimees Peeter Vaher, liikmed Lemmi Oro, Maris Jesse ja Rein Iida, arutas 16. augustil 2011.a. Tallinnas Mihkel Tamme pöördumist Eesti Õlletootjate Liidu (edaspidi Õlleliit) poole seoses Saku Õlletehase AS-i poolt Õlleliidu eetikakoodeksi ja p3.1 võimaliku rikkumise kohta.


Mihkel Tamm esitas 4. augustil 2011.a. Õlleliidule pöördumise, kus ta märkis, et enne Jaanipäeva 2011.a tõi Saku Õlletehas turule alkoholivaba õlle ROCK ZERO ning alustas uudistootele kuvandi loomist läbi autospordi (driftimise - mis on sportlik sõidustiil, kus juht viib auto külglibisemisse). Reklaamikampaania rõhub lahedale sõidustiilile ja noortepärasele tegevusele, mida Rock Zerot juues teha võiks. Seega loob Saku Õlletehas otsese seose Rock kaubamärgi ning noortepärase driftimise stiilis sõitmise vahel. Kuna Rock kaubamärgiga õlu on siiski tuntud kui alkoholisisaldusega õlu, on selline Rocki tarbijakampaania vastuolus õlletootjate eetikakoodeksi p3.1 sätestatuga, mille järgi õlletootjad ei tohi seostada õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookide tarbimist mootorsõiduki juhtimisega.

Õlleliidu eetikakoodeksi p3.1 sätestab, et tootjad ei seosta õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookide tarbimist mootorsõiduki juhtimisega ja osalemisega tee-, vee- või õhu-
liikluses. Tootja võib motospordiga seonduvalt kasutatavas reklaamis kasutada sümboolikat sh kaubamärki, mis ei seostu otseslt konkreetse alkohoolse joogiga. Alkoholivaba õlut ei loeta eetikakoodeksi tähendudes õlleks ega ka lahjaks alkohoolseks joogiks ning selle reklaamimine seotult autospordiga ei ole keelatud. Aukohus nõustub Saku Õlletehase seisukohaga, et ainus õlu mida motosporti harrastades võib tarbida on alkohoolivaba õlu. 

Ülaltoodu alusel üksmeelselt ja juhindudes eetikakoodeksi p-st 3.1 aukohus


OTSUSTAS:

Jätta Mihkel Tamme kaebus rahuldamata.