Test Test

Eesti Õlletootjate Liidu eetikakoodeks

Sissejuhatus

Käesoleva Eesti Õlletootjate Liidu (edaspidi ka Õlleliit) eetikakoodeksi (edaspidi ka  Koodeks) eesmärgiks on eneseregulatsiooni kaudu aidata kaasa õlletootjate vastutustundlikule tegutsemisele ühiseid standardeid järgides.

Käesolevale koodeksile alla kirjutanud õlletootjad kinnitavad, et:

- käesoleva koodeksi järgimine demonstreerib õlletootjate võimet reguleerida ise oma tegevust, väärtustades eneseregulatsiooni tähtsust seadusandliku regulatsiooni kõrval;

- efektiivne eneseregulatsioon kindlustab, et õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookide promotsioon ei ole suunatud alaealistele ega julgusta neid alkohoolseid jooke tarbima; 

- reklaamikommunikatsioon õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookide kohta peab järgima kehtivaid õigusakte, põhinedes vastutustundlikule käitumisele, olema aus ning tõene, olema igas mõttes eetiline ning mitte minema vastuollu koodeksi ning hea tava reeglitega; 

ja sõlmivad vabatahtliku kokkuleppe järgida oma tegevuses koodeksit.

 

1. Mõisted

1.1       Alkohol on vastavalt Alkoholiseadusele toidugrupp, mille moodustavad piiritus ja alkohoolsed joogid.

1.2       Alkohoolne jook on õlu etanoolisisaldusega üle 0,5 mahuprotsendi ja muu joomiseks mõeldud vedelik etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi. Lahja alkohoolne jook on alkohoolne jook etanoolisisaldusega kuni 22 (kaasa arvatud) mahuprotsenti. 

Õlu on linnastest või linnastest ja linnastamata materjalist, humalatest ja veest pärmi abil kääritamise teel valmistatud jook, mis võib olla pastöriseeritud.

Alkoholivaba õlu ei ole alkohoolne jook ja antud eetikakoodeksis seda edaspidi ei käsitleta.

Reklaamina käsitletakse teavet, mida avalikustatakse mistahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise või ürituse või idee edendamise eesmärgil.

Kaubamärk on nii kaubamärgina registreerimata, kaubamärgina registreerimiseks esitatud kui ka kaubamärgina registreeritud sümbol, mida juriidiline või füüsiline isik kasutab või kavatseb kasutada eristamaks oma tooteid ja teenuseid kaubanduslikel või ärilistel eesmärkidel teiste juriidiliste või füüsiliste isikute sarnastest toodetest või teenustest. 

Tootja käesoleva koodeksi tähenduses on nii õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookide tootja kui ka eelnimetatud jookide maaletooja, kes on võtnud käesoleva koodeksi täitmiseks.

 

2. Üldsätted

Õlletootjad aktsepteerivad, et:

2.1       Alaealisel on keelatud omandada ja tarbida alkohoolset jooki.

2.2       Keelatud on reklaam, mis propageerib alkohoolse joogi kasutamise alustamist või mis sisaldab otsest üleskutset selliste toodete ostmiseks või tarbimiseks või on suunatud peamiselt alla 21 aasta vanustele isikutele. 

2.3.      Tarbijal on õigus saada pakutava kauba või teenuse kohta ohutuse, samuti tervise, vara ja majandushuvide kaitse seisukohalt vajalikku teavet. Kaupleja ja tootja on kohustatud andma tarbijale arusaadaval viisil enne tarbija poolt kauba omandamist või teenuse kasutamist üksikasjalikku ja üheseltmõistetavat teavet kauba või teenuse omaduste ja kasutamistingimuste ning õigusaktikohase garantii kohta selle olemasolu korral, samuti hinna ja tasumise tingimuste ning lepingu täitmise ja sellest tulenevate õiguste, kohustuste ja vastutuse, sealhulgas kauba või teenuse suhtes pretensiooni esitamise võimaluste kohta, pidades silmas õigusaktides sätestatut. 

Lisaks õigusaktides nimetatud teabele on tarbijal õigus saada pakutava kauba või teenuse kohta lisateavet. Tarbijale antav lisateave peab olema tõene ja arusaadav. Tarbijale kauba või teenuse kohta edastatava teabega ei tohi kaubale või teenusele omistada omadusi, mis sellel puuduvad, või anda mõista, et kaubal või teenusel on erilised omadused, kui tegelikult on omadused samasugused nagu kõigil seda laadi kaupadel või teenustel.  

2.4. Õlleliidu tegevjuht annab koodeksiga liitunud tootjatele nende taotlusel reklaamide väljatöötamise faasis tasuta kiiret ja konfidentsiaalset nõu koodeksis sätestatud eneseregulatsiooni põhinõuete rakendamiseks. 

 

3.  Õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookide reklaamialase eneseregulatsiooni põhinõuded

Tootjad on leppinud kokku, et täiendavalt õigusaktides sätestatule järgivad Eesti õlletootjad koodeksit, võttes seeläbi täiendavad kohustused kommertstegevusele.

Eeltoodust lähtuvalt tootjad:

3.1  Ei seosta õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookide tarbimist mootorsõiduki juhtimisega ja osalemisega tee-, vee- või õhuliikluses.

Tootja võib motospordiga seonduvalt kasutatavas reklaamis kasutada sümboolikat, sh kaubamärki, mis ei seostu otseselt konkreetse alkohoolse joogiga. 

3.2 Ei suuna õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookide reklaami alaealiste sihtrühmale.

Tootjad tagavad kasutatava õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookide reklaami kooskõlas olemise heade kommete ja ühiskonnas üldtunnustatud väärtusarusaamadega.

Tootjad ei reklaami (reklaamiseaduse mõistes) alkohoolsete jookide kaubamärke meedias, üritustel või muudes programmides, mille peamiseks sihtgrupiks on alaealised.

Tootjad nõuavad nende poolt hallatavatele õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookidega seotud kodulehtedele sisenejalt kinnitust, et tegemist on vähemalt 18-aastase isikuga.

3.3 Ei seosta õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookide tarbimist ohtliku kontekstiga.

Tootjad ei seosta õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookide tarbimist vägivalla, agressiivsuse, ohtliku ning heade kommete ja tavadega vastuolus oleva käitumisega.

Tootjad ei seosta õlle või muude lahjade alkohoolsete jookide tarbimist ohtlike masinate või situatsioonidega.

3.4 Ei julgusta õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookide vastutustundetut tarbimist.

Tootjad ei halvusta kainena olemist. 

Tootjad ei näita ega propageeri liig- ega vastutustundetut tarbimist.

Tootjad ei vastuta jaekaubanduse või HoReCa sektori poolt iseseisvalt korraldatavate tarbijakampaaniate eest.  

3.5 Ei rõhuta õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookide kangust.

Tootjad ei kasuta reklaamis alkohoolsete jookide suuremat etanoolisisaldust (kangust) kui eelist.

Säilitamaks keskmise veiniga võrreldes õllele väiksema etanoolisisalduse, ei tooda tootjad Eesti siseturule ega turusta Eesti siseturul õlut, mille etanoolisisaldus on üle 7 mahuprotsendi.

Tootjad ei tooda Eesti siseturule ega turusta Eesti siseturul siidrit, mille etanoolisisaldus on üle 4,5 mahuprotsendi. Antud piirang ei hõlma 0.33l mahuga purkide rühmapakendeid, milles on 18 või rohkem ühikut.

Tootjad ei tooda Eesti siseturule ega turusta Eesti siseturul long drinki, mille etanoolisisaldus on üle 5,5 mahuprotsendi. Antud piirang ei hõlma 0.33l mahuga purkide rühmapakendeid, milles on 18 või rohkem ühikut.

3.6 Ei seosta õlut ja muid lahjasid alkohoolseid jooke meditsiiniliste omadustega.

Tootjad ei tee avaldusi teemal – „alkohol väldib, parandab või ravib haigusi või võiks avaldada mõju selles osas“. 

3.7. Ei seosta õlut ja muid lahjasid alkohoolseid jooke sotsiaalse ega sportliku eduga.

Tootjad ei kujunda arvamust, et alkohoolsete jookide tarbimine suurendab vaimset või füüsilist võimekust.

3.8. Ei seosta õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookide reklaami lapseootel või lapsevanemaks olemisega.

3.9 Ei seosta õlle ja muude alkohoolsete jookide reklaami religiooni või religioosse rühmitusega.

3.10. Tootjad paigutavad nende poolt hallatavatele õlle ja muude lahjade alkohoolsete jookidega seotud kodulehtedele ja sotsiaalmeedia lehtedele hoiatava teksti „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist“. 

 

4. Preventiivne tegevus

Tootjad kohustuvad võimaluste piires ühiselt läbi õlletootjaid koondava ühenduse aitama läbi viia preventiivseid alkoholi vastutustundliku tarbimise ja alkoholi kuritarvitamise ennetustööga seotud sotsiaalkampaaniad. 

 

5. Aukohus. Aukohtumenetlus

5.1. Käesoleva koodeksi võimalikke rikkumisi menetleb Eesti Õlletootjate Liidu Aukohus (edaspidi: Aukohus).

5.2. Aukohtu liikmete arvu ja koosseisu kinnitab Eesti Õlletootjate Liidu juhatus oma otsusega. Aukohtu tegevust juhib Aukohtu esimees. Aukohtu esimees peab olema sõltumatu õlletootmise sektorist. Aukohtu liikmed valitakse viieks aastaks, mille lõppedes õlleliit kinnitab uue Aukohtu koosseisu. Aukohtunikuks võib nimetada vähemalt 25-aastase teovõimelise, asjakohase taustaga, kõrgharidust omava füüsilise isiku. Aukohtu liikmed peavad olema sõltumatud koodeksiga ühinenud tootjatest.

Aukohtu administraatoriks on Õlleliidu tegevjuht.  

5.3. Tootjat, kelle vastu on esitatud kaebus või kelle suhtes on algatatud aukohtumenetlus, nimetatakse kaebealuseks. Kaebealust ei või kohelda koodeksi rikkumises süüdi olevana enne koodeksi rikkumist tuvastava Aukohtuotsuse jõustumist. Tootjale ei või määrata ühe ja sama ajaliselt piiritletava rikkumise eest karistust mitu korda.

5.4. Aukohus võib algatada menetluse omaalgatuslikult või teiste juriidiliste või füüsiliste isikute vastavasisulise kirjalike pöördumiste alusel. 

Aukohtule esitatud kaebus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:   

a) kaebuse esitaja andmed;

b) kaebealuse andmed;

c) kaebuse aluseks oleva koodeksi rikkumise põhjendus viitega ühele või mitmele koodeksi punktile;

d) asjaolud, millel kaebus põhineb ja neid asjaolusid kinnitavad tõendid;

e) kas koodeksiga liitunud tootjast kaebuse esitaja soovib aukohtumenetlusest osa võtta või mitte; 

f) lisatud dokumentide nimekiri.

5.5. Kaebuse esitamise tähtaeg on 10 päeva arvates sellest päevast, kui kaebuse esitaja sai etteheidetavast koodeksirikkumisest teada. Kaebust ei või esitada hiljem kui 1 kuu arvates etteheidetava koodeksirikkumise tegelikust toimumisest sõltumata sellest, millal kaebuse esitaja sai etteheidetavast koodeksirikkumisest teada. Kui aukohtumenetluse käigus ilmneb, et kaebus on esitatud mittetähtaegselt, aukohtumenetlus lõpetatakse ja aukohtumenetlusel ei ole kaebealuse suhtes õiguslikke tagajärgi.

5.6. Kui pärast kaebuse saabumist esitab kaebuse esitaja täiendavalt mõne asjassepuutuva dokumendi, teeb Aukohus selle kaebealusele viivitamata teatavaks ja saadab talle dokumendi ärakirja. Kirjalikest tõenditest, mida Aukohus võib otsuse tegemisel arvestada, tuleb nii kaebealusele kui ka koodeksiga liitunud tootjast kaebuse esitajale teatada ja saata neile eelnimetatud kirjalike tõendite ärakirjad.

5.7. Kaebealune või kaebuse esitaja võib Aukohtu loal menetluse käigus kuni asja sisulise läbivaatamise lõpetamiseni aukohtuistungil oma seisukohta muuta või täiendada. Aukohus ei võta seisukoha muutmist või täiendamist vastu, kui sellega kaasneks menetluse põhjendamatu viivitamine. 

5.8. Aukohtu esimees vaatab saabunud  kaebused läbi 2 tööpäeva jooksul arvates kaebuse saabumisest. Aukohtu esimees võib keelduda avalduse menetlemisest kui see:

5.8.1. on ilmselgelt põhjendamatu;

5.8.2. ei ole mingisugusel moel puutumuses koodeksi regulatsioonialaga;

5.8.3. sisaldab solvavaid või ebasündsaid väljendeid kaebealuse või Aukohtu suhtes;

5.8.4. on esitatud rikkumise suhtes, mille kohta Aukohus on juba teinud otsuse;

5.8.5. on esitatud rikkumise suhtes, mille kohta on juba algatatud Aukohtu menetlus.

Teate kaebuse läbivaatamata jätmise otsustamise kohta koos põhjendusega saadab Aukohtu esimees 2 tööpäeva jooksul kõigile Aukohtu liikmetele. Igal Aukohtu liikmel on kaebuse läbivaatamata jätmise otsusega mittenõustumisel õigus nõuda kaebuse läbivaatamist, saates sellekohase avalduse Aukohtu esimehele 2 tööpäeva jooksul arvates Aukohtu esimehe poolt kaebuse läbivaatamata jätmise kohta teate saatmise päevale järgnevast päevast. Eelmises lauses nimetatud Aukohtu liikmelt avalduse saamisel on Aukohtu esimees kohustatud kaebuse läbivaatamiseks korraldama Aukohtu istungi. 

5.9. Aukohtu istungi kutsub kokku Aukohtu esimees, teavitades mõistliku aja jooksul Aukohtu liikmeid, kaebealust ja samuti kõiki teisi koodeksiga liitunud tootjaid kirjalikult või elektroonselt aukohtu istungi toimumise ajast ja kohast. 

5.10. Aukohtu menetlusest ja otsuse tegemisest ei tohi osa võtta aukohtunik, kes on kaebuse esitaja või kaebealusega tööalaselt seotud. Selline aukohtunik on kohustatud end enne konkreetse Aukohtu menetluse algust omaalgatuslikult taandama. Juhul, kui kaebuse esitaja või kaebealusega tööalaselt seotud aukohtunik end menetluse eelselt omaalgatuslikult ei taanda, on kaebuse esitajal ja kaebealusel õigus nõuda Aukohtult sellise aukohtuniku taandamist.

5.11. Aukohus annab kaebealusele 2 tööpäeva pikkuse tähtaja kaebusele vastamiseks. Kui kaebealune jätab kaebusele ettenähtud ajaks vastamata, jätkab Aukohus menetlust. Kaebealuse vastuse puudumist ei loeta kaebuse õigeksvõtuks.

5.12. Kui kaebealune jätab istungile ilmumata või tõendava dokumendi määratud tähtaja jooksul esitamata, võib Aukohus menetlust jätkata ja teha otsuse vastavalt senituvastatule.

5.13. Aukohtu istung ei ole avalik. Aukohtu istungil võivad viibida üksnes Aukohtu liikmed, Aukohtu administraator, kaebealune ja koodeksiga liitunud tootjast kaebuse esitaja, samuti kõik teised koodeksiga liitunud tootjad. 

5.14. Koodeksiga liitunud tootjast kaebuse esitaja osavõtt Aukohtu istungist ei ole kohustuslik, kui Aukohus ei ole kohustanud eelnimetatud kaebuse esitajat Aukohtu istungile ilmuma. Kaebealuse osavõtt Aukohtu istungist ei ole kohustuslik, kui Aukohus ei ole kohustanud kaebealust aukohtu istungile ilmuma.

5.15. Aukohus lähtub menetluses uurimisprintsiibist, selgitades omaalgatuslikult välja kõik võimalikud konkreetse vaidluse õige ja õiglase lahendamise suhtes tähendust omavad asjaolud. Kaebealusele tagatakse võimalus avaldada oma seisukohta, vastuväiteid ja anda seletusi kuni asja sisulise arutamise lõpetamiseni nii suulises kui kirjalikus vormis. Nii kaebealusele kui ka istungil osalevale kaebuse esitajale võivad küsimusi esitada üksnes aukohtunikud. Aukohtu istungil tunnistajaid üle ei kuulata.

5.16. Aukohus kohaldab vaidluse lahendamisele Õlleliidu eetikakoodeksit ja Eesti õiguskorras regulatiivset toimet omavaid õigusakte. Aukohus võib lahendada vaidluse õigluse põhimõttel, kui vaidluse eset ei reguleeri ükski õigusnorm. Vaidlust õigluse järgi lahendades ei või kõrvale kalduda selle Eesti õiguse imperatiivsetest sätetest. Aukohus arvestab vaidlust lahendades tavasid niivõrd, kui seda lubab kohaldatav õigusakt.

5.17. Käesolevas koodeksis mittesätestatud osas määrab aukohtumenetluse menetluskorra Aukohus. 

5.18. Aukohtul on õigus otsustada tõendite esitamise lubatavuse üle, tõendeid uurida ja tõendamise tulemust vabalt hinnata.

5.19. Aukohtu menetluse keel on eesti keel, kui Aukohus ei otsusta kaebealuse või koodeksiga liitunud tootjast kaebuse esitaja palvel teisiti.

5.20. Aukohus võib nõuda kirjalike tõendite esitamist koos tõlkega Aukohtu poolt määratud menetluse läbiviimise keelde.

5.21. Otsuse teeb Aukohus 20 päeva jooksul alates menetluse algatamisest, st alates Aukohtu esimehe poolt kaebuse kättesaamisest. Aukohus on pädev otsuseid vastu võtma, kui Aukohtu istungil osaleb vähemalt Aukohtu esimees ja kaks Aukohtu liiget. Aukohtu liige võib istungil osaleda ka sidevahendi (Skype vms) kaudu. Kõik otsused tehakse aukohtunike absoluutse häälteenamusega. Kui keegi aukohtunikest ei saa taandamise tõttu osaleda otsuse suhtes hääletamisel, võivad ülejäänud aukohtunikud teha otsuse ilma temata. Kui otsuse tegemisel jagunevad aukohtunike poolt- ja vastuhääled võrdselt, saab otsustavaks Aukohtu esimehe hääl. Otsuse suhtes hääletamine viiakse läbi istungipäeval nõupidamisruumis, kus hääletamise hetkel võivad viibida üksnes aukohtunikud ja aukohtu administraator. Kohtuotsusesse märgitakse otsuse poolt ja vastu hääletanud aukohtunike isikustamata arv. 

5.22. Aukohus teeb otsuse kirjalikult. Aukohtu otsust tuleb põhjendada. Aukohtu otsuses tuleb märkida selle tegemise kuupäev ja Aukohtu menetluse koht.

5.23. Aukohus vormistab motiveeritud otsuse kirjalikult ja saadab ärakirja otsusest kõigile aukohtu liikmetele, samuti kaebealusele, kaebuse esitajale ja kõigile koodeksiga liitunud tootjatele otsuse tegemise päevale järgneval päeval. Aukohtu esimees või tema poolt määratud Aukohtu liige teavitab avalikkust tehtud otsuse resolutsiooni sisust otsuse tegemisele järgneval päeval.

5.24. Kaebealusel ja koodeksiga liitunud tootjast kaebuse esitajal on õigus esitada 7 tööpäeva jooksul alates Aukohtu otsuse resolutiivosa teatavaks tegemise päevast Harju Maakohtule avaldus Aukohtu otsuse tühistamiseks, kui kaebuse menetlemisel on rikutud  käesolevat koodeksit või kehtivat õigust. 

5.25. Aukohtu otsus jõustub 7 tööpäeva möödumisel selle tegemise päevast. Jõustunud Aukohtu otsus on lõplik ega kuulu edasikaebamisele. Jõustunud Aukohtu otsusel on poolte suhtes samasugune toime nagu jõustunud kohtuotsusel. Aukohtu poolt koodeksiga vastuolus olevaks tunnistatud reklaami eksponeerimise lõpetamiseks tuleb alustada toiminguid Aukohtu otsuse teatavakstegemise päeval.  

5.26. Aukohtu menetlus lõpeb, kui Aukohus on teinud sisulise otsuse või menetluse lõpetamise otsuse. Aukohus lõpetab otsusega menetluse, kui:

a) kaebuse esitaja võtab kaebuse tagasi, välja arvatud juhul, kui kaebealune sellele vastu vaidleb ja Aukohus tunnustab kaebealuse õigustatud huvi vaidluse lõpliku lahendamise vastu;

b) koodeksiga liitunud tootjast kaebuse esitaja ja kaebealune kumbki ei osale menetluses, kuigi on avaldanud soovi menetluses osalemiseks; 

c) Aukohus on seisukohal, et menetlust on võimatu jätkata koodeksi kehtivuse lõppemise või aukohtunike häälte võrdse jagunemise tõttu või muul põhjusel.

5.27. Aukohus on käesoleva koodeksi rikkumise korral pädev lisaks rikkumise kohese kõrvaldamise nõudele määrama kaebealusele järgmisi sanktsioone:

a)  reklaamikeeld koodeksiga vastuolus oleva reklaami või selle osa 

suhtes;

b) kohustamine avalikuks vabandamiseks; 

c)  rahatrahv kuni 13000 eurot;

d) Õlleliidust väljaarvamine. 

5.28. Aukohus võib määrata liitkaristusena samaaegselt ka mitu koodeksi punkti 5.27. alapunktides a), b) ja c) sätestatud sanktsiooni, kuid liitkaristuse koosseisus ei või olla rahatrahv suurem, kui 6500 eurot. 

5.29. Kui Aukohtu poolt määratud koodeksi punkti 5.27. alapunktides a) ja b) sätestatud karistus üksikult või liitkaristuse koosseisus ei ole täidetud aukohtuotsuses ette nähtud tähtaja jooksul, võib Aukohus asendada määratud mitterahalise karistuse rahatrahviga, kusjuures liitkaristuse puhul ei või kaebealusele määratud rahatrahvide kogusumma ületada 13000 eurot.

5.30. Avalikuks vabandamiseks tuleb avaldada vastavasisuline avaldus 7 tööpäeva jooksul Aukohtu otsuse jõustumisest vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

5.31. Määratud rahatrahv tasutakse Õlleliidu arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul Aukohtu otsuse jõustumisest ja seda võib kasutada üksnes sihtotstarbeliselt alkoholi vastutustundliku tarbimise ja alkoholi kuritarvitamise ennetustööga seotud tegevuste toetamiseks Eestis.

5.32. Aukohus võib omal algatusel või kaebuse esitaja või kaebealuse avalduse alusel:

a) parandada Aukohtu otsuses esinevad arvutus-, kirja- või muud sarnased vead;

b) selgitada otsust taotletavas osas;

c) teha täiendava otsuse nõude kohta, mis küll Aukohtu menetluses esitati, aga mida otsuses ei ole lahendatud.

5.33. Koodeksi punktis 5.32. nimetatud avalduse võib esitada otsuse saamisest alates 7 tööpäeva jooksul. 

5.34. Aukohus saadab otsuse täiendamise või selgitamise taotluse teadmiseks kaebealusele, kaebuse esitajale ja kõigile koodeksiga liitunud tootjatele. 

5.35. Aukohus teeb esialgse otsuse parandamise või selgitamise osas 7 tööpäeva jooksul, täiendamise osas 10 tööpäeva jooksul alates avalduse saamisest.

5.36. Aukohtu otsuse parandamisele, selgitamisele ja täiendamisele kohaldatakse Aukohtu otsuse vormi ja sisu kohta sätestatut. 

5.37. Aukohtunik ja Aukohtu administraator on kohustatud saladuses hoidma talle aukohtuniku või Aukohtu administraatori ülesandeid täites teatavaks saanud teavet, mille saladuses hoidmiseks on kaebuse esitajal või kaebealusel õigustatud huvi, kui vastavalt kaebuse esitaja või kaebealune ei ole aukohtunikku või Aukohtu administraatorit konfidentsiaalsuskohustusest vabastanud. Eelnimetatud konfidentsiaalsuskohustus ei kehti aukohtuotsuse teatavakstegemiseks käesolevas koodeksis sätestatud korras.

5.38. Kui kaebealune võtab temale esitatud kaebuses etteheidetud koodeksi rikkumise täielikult omaks, võib kaebealuse kirjalikul taotlusel kaebealuse suhtes kohaldada lihtsustatud aukohtumenetlust (lihtmenetlus). Lihtmenetluse kohaldamise korral ei pea Aukohus asja Aukohtu istungil sisuliselt läbi vaatama ja Aukohus võib aukohtumenetluse lõpetada  lihtmenetluse otsusega, mis koosneb ainult resolutiivosast. Koodeksi rikkumise eest süüdi mõistmisel tuleb lihtmenetluse otsusega määrata kaebealusele karistuseks kohustamine avalikuks vabandamiseks, täiendavalt võib määrata ka rahatrahvi mitte üle 1300 eurot. Lihtmenetlust ei kohaldata, kui kaebealune kaebuses etteheidetud koodeksi rikkumise täielikult omaksvõtmise teate esitamise hetkeks ei ole lõpetanud kaebuse objektiks oleva reklaami avalikku esitamist. Juhul, kui kaebuse objektiks oleva reklaami avalik esitamine jätkub peale lihtmenetluse otsuse tegemist, loetakse sellise reklaami avalik esitamine koodeksi tahtlikuks rikkumiseks, mille menetlemine toimub üldises korras ilma lihtmenetluse kohaldamise võimaluseta.

 

6. Koodeksi kehtivusaeg, muutmisprotseduurid ja rakendussätted

6.1. Koodeks allkirjastati 30.06.2005 ja kehtib tähtajatult. 

6.2. Koodeksit võib muuta, täiendada ja lõpetada ainult kõigi Koodeksile allakirjutanud poolte nõusolekul, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. 

6.3 Koodeksiga on võimalik ühineda, esitades vastavasisulise kirjaliku taotluse koodeksiga ühinenud pooletele. 

6.4. Poolel on õigus koodeksist taganeda, esitades teistele koodeksi pooltele vastava kirjaliku teatise. Koodeksist taganemine ei vabasta poolt koodeksi pooleks olemise ajal tema poolt koodeksi rikkumise eest määratud sanktsioonide täitmisest.

6.5. Koodeksiga liitunud tootjad kohustavad enda tegevuse Koodeksis esitatud nõuetega kooskõlla viima hiljemalt 3 kuu jooksul alates Koodeksi jõustumisest. Nimetatud üleminekuaja jooksul Aukohtule edastatud kaebusi Koodeksi võimalike rikkumiste kohta ei menetleta, samuti algata nimetatud üleminekuaja jooksul Aukohtu enda poolt menetlust Koodeksi võimalike rikkumiste kohta.

6.6. Koodeksi 14.11.2018 allkirjastatud redaktsioon jõustub alates 15.11.2018.

 

Eesti õlletootjad ja Õlletootjate Liit
 
Allkirjad: 01.03.2013.a.
Saku Õlletehase AS  
AS A. Le Coq  
As Viru Õlu 
Eesti Õlletootjate Liit 

 

Lisad

LISA 1: ALKOHOLITOOTJATE, -IMPORTÖÖRIDE JA TELEKANALITE ENESEPIIRAMISE KOKKULEPE ALKOHOLIREKLAAMI ESITAMISEL

25. november 2010.

Käesolev kokkulepe (edaspidi Kokkulepe) on sõlmitud Eestis tegutsevate, kokkuleppele allakirjutanud teleringhäälingu teenuse osutajate, alkoholitootjate ja alkoholi importööride (edaspidi Osapooled) vahel.

Osapooled väljendavad oma head tahet ja vastutustunnet, määratledes eneseregulatsiooni korras õigusaktides sätestatud piirangutele lisaks täiendavaid piiranguid alkoholi reklaamile teleringhäälingus, eesmärgiga piirata laste võimalusi puutuda kokku alkoholi reklaamiga ning aidata sellega kaasa alkoholi tarbimise vähenemisele laste hulgas.

1. Käesolevale kokkuleppele allakirjutanud kinnitavad, et nad on kokku leppinud lisaks õigusaktides sätestatule alljärgnevate täiendavate piirangute kehtestamises alkoholi reklaamimisel:

    1.1. kuigi alkoholi reklaam on ringhäälingus lubatud ajavahemikul kella 21:00-st kuni kella 07:00-ni, ei edastata alkoholi reklaami enne kella 22:00 nendes saadetes, telesarjades ja filmides (edaspidi Saated), millised algavad enne kella 21:00 ning võivad seetõttu jätta mulje ealisest sobivusest lastele.

    1.2. täiendavalt reklaamiseaduse § 28 lg1 p1 ja §28 lg1 p7-8 sätestatule, mille kohaselt alkoholi reklaam on keelatud peamiselt lastele suunatud trükistes, üritustel ja lasteasutuste vahetus läheduses, määratlevad Osapooled täiendava piirangu alkoholi reklaamimiseks teleringhäälingu vahendusel ning ei edasta alkoholi reklaami peamiselt lastele suunatud Saadetes. Peamiselt lastele suunatud saadetena mõistavad osapooled Saateid, mille eeldatavast vaatajaskonnast moodustavad lapsed enam kui 50%.

    1.3. Osapooled võtavad teadmiseks, et kuigi tavakeelekasutuses mõistetakse "lapse" all kuni 14 aastast isikut ning vanusegruppi 15-17 aastaste kohta kasutatakse reeglina mõistet "alaealine", siis nii reklaamiseaduses kui ka käesolevas Kokkuleppes mõistetakse "lapsena" alla 18- aastast isikut.

2. Käesoleva kokkuleppega liitunud isikud kohustuvad alkoholi reklaami tellimisel ning avalikustamisel kinni pidama käesolevas Kokkuleppes sätestatust.

3. Käesoleva Kokkuleppega võivad liituda kõik isikud, kes on seotud alkoholi reklaami edastamise, avaldamise või avalikustamisega teleringhäälingus.

4. Kokkulepet on võimalik muuta ainult kõigi sellele allakirjutanute nõusolekul.

5. Kokkulepe jõustub selle allkirjastamisel ja kehtib alates 01.01.2011. tähtajatult.

6. Käesolev Kokkulepe on üheks osaks Eesti Ringhäälingute Liidu eneseregulatsiooni normidest.

7. Kokkulepe on lahutamatuks osaks järgmistele dokumentidele:

    7.1. Eesti Õlletootjate Liidu Eetikakoodeks

    7.2. Eesti Alkoholitootjate Liidu Eetikakoodeks

Allkirjad:
AS Kanal 2 (programmid Kanal2, Kanal11) Urmas Oru
AS TV3 (programmid TV3, TV6, 3+) Merle Viirmaa
Eesti Alkoholitootjate Liit Janek Kalvi
Eesti Õlletootjate Liit Jüri Kert
Alkoholi Importööride Liit Herlend Lukksepp